در حال بارگيري صفحه جديد...
امام علی (ع) : « وقتی از وی پرسیده شد: بدترین همنشین کدام است؟ فرمود : آن که معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد.»

Error in Mysql query (please see error log)