در حال بارگيري صفحه جديد...

آيا ميدانيد كاربران مجازند تنها با يك نام كاربري در شگردها فعاليت نمايند و داشتن دو يا چند نام كاربري تخلف محسوب ميشود و با فرد خاطي برخورد ميشود.